Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de verhuurder, JIM DE SITTER FOTOGRAFIE (hierna genoemd: de verhuurder) en de huurder. Het huren van een Klikbox impliceert dat de huurder zonder voorbehoud toestemt met deze algemene  voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de verhuurder.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de huurder.

Artikel 2: Partijen

2.1. De verhuurder: Jim De Sitter, Sint-Rumoldusstraat 6, 1851 Humbeek, met als ondernemingsnummer 0554.706.178.

2.2. De huurder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de verhuurder een Klikbox ter beschikking stelt.

Artikel 3: Plichten van de huurder

3.1. Het is de taak van de huurder om te voorzien in de nodige ruimte zodat de Klikbox op een veilige manier kan worden opgesteld.

3.2.  De huurder dient de Klikbox gedurende de gehele looptijd van het contract te bewaren als een goede huisvader, m.a.w. als een verantwoord persoon die alles doet wat nodig is om (voorzienbare) schade te voorkomen.

3.3. De huurder verbindt zich ertoe de nodige stroomaansluiting en eventueel draadloos internet te voorzien.

3.4. De huurder dient te voorzien in een tafel om het mogelijk te maken de attributen daarop te plaatsen.

3.5. De huurder beschikt over de mogelijkheid om de Klikbox buiten op te stellen bij goede weersomstandigheden. Bij regenweer dient de huurder de nodige maatregelen te treffen om beschutting te bieden aan de Klikbox, o.a. een afdak, een tent..

3.6. Ingeval van annulering na het tot stand komen van de overeenkomst wordt de verhuurder als volgt vergoed: – bij annulatie tot 3 weken voor de gereserveerde  datum : 25% van de huurprijs. – bij annulatie tot 1 week voor de gereserveerde datum : 50 % van de huurpijs. – bij annulatie meer dan 30 dagen voor de gereserveerde datum, zal er een administratiekost van 50€ worden aangerekend.

3.7. Ingeval er zich technische problemen voordoen tijdens het gebruik van de Klikbox, dient de huurder telefonisch contact op te nemen op het nummer 04/76.74.96.37. De verhuurder dient de nodige bijstand te verlenen om aan het probleem te ge moet te komen, indien noodzakelijk hiervoor dient de verhuurder ter plaatse te komen.

3.8. De onkosten voortvloeiend uit technische problemen door foutief of onzorgvuldig gebruik, evenals de eruit voortvloeiende verplaatsingskosten, zullen worden doorgerekend aan de huurder als schadevergoeding.

3.9. Bij het niet respecteren van de betalingstermijn, zal een administratieve kost van 15€ worden aangerekend.

Artikel 4: Plichten van de verhuurder

4.1. De verhuurder verbindt er zich toe alle beeldmateriaal en rechten daarop, digitaal aan te leveren via online transfer.

4.2. De verhuurder zorgt voor een onbeperkt aantal prints en dient ook te tonen aan de huurder hoe het papier moet worden vervangen.

4.3. Evenals dient de verhuurder een koffer met attributen en een achtergrondsysteem, gratis ter beschikking te stellen voor de huurder.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit het foutief of onzorgvuldig gebruik van de Klikbox.

Artikel 6: Levering

6.1. De kosten van de levering en ophaling van de goederen zijn inbegrepen in de prijs die vermeld wordt in de overeenkomst. Het is de taak van de verhuurder om de Klikbox op te stellen, aan te sluiten en te configureren volgens de wensen van de huurder.

6.2. De verhuurder verbindt er zich toe de nodige instructies over het correct gebruik van het goed mee te delen aan de huurder op het tijdstip van levering.

Artikel 7: Overige

7.1. Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn of worden, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige bepaling(en) zal geacht worden automatisch te worden aangepast of vervangen door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde economische en praktische gevolgen als de ongeldige bepaling.